symbol-01-wilcza-jagoda

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wilczajagoda.love prowadzonym przez Wilcza Jagoda Sp. z o.o. z siedzibą Zbydniowie, 32-741 Zbydniów 1a tel. +48 519533167 e-mail biuro@wilczajagoda.lovewpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713110, numer NIP: 8681970317, REGON: 369231802, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Adres siedziby spółki, w razie braku odmiennych postanowień lub wskazań sprzedawcy jest adresem właściwym do przesyłania zwrotów towarów.

§1
DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu, poniższym pojęciom nadaje się znaczenie wskazane w słowniczku:

1. BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

2. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 k.c.;

6. Konto Klienta lub Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu;

7. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu wilczajagoda.love, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie
(w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni;

8. Newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym;

9. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail;

10. Osoba odpowiedzialna – rozumie się przez to podmiot będący sprzedawcą;

11. Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach lub postanowieniach promocji, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

12. Regulamin lub Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w tym dokonywania płatności. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

13. Sklep – platforma sprzedaży Towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem www.wilczajagoda.pl

14. Sprzedawca lub Spółka – Wilcza Jagoda sp z o.o. z siedzibą Zbydniowie, 32-741 Zbydniów 1a, tel. +48 519533167 ,e-mail biuro@wilczajagoda.love wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713110, numer NIP: 8681970317, REGON: 0000713110, o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00. zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Ilekroć w regulaminie mowa o Sprzedawcy albo Spółce rozumie się przez to wytwórcę lub osobę odpowiedzialną, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.;

15. Towar – przedmioty będące rzeczą (towarem) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta pod warunkiem zapłaty Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta zgodnie z przedłożoną przez niego specyfikacją lub opracowaną w oparciu o jego wymagania, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;

16. Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowa sprzedaży zawiera zastrzeżenie własności, o którym mowa w art. 589 kodeksu cywilnego;

17. Wytwórca – rozumie się przez to podmiot wskazany, jako Sprzedawcę;

18. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

19. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;