symbol-01-wilcza-jagoda

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy
o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.wilczajagoda.love prowadzonym przez Wilcza Jagoda Sp. z o.o. z siedzibą Zbydniowie, 32-741 Zbydniów 1a tel. +48 519533167 e-mail biuro@wilczajagoda.love wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713110, numer NIP: 8681970317, REGON: 369231802,o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Adres siedziby spółki, w razie braku odmiennych postanowień lub wskazań sprzedawcy jest adresem właściwym do przesyłania zwrotów towarów.

§ 1
Definicje

W dalszej części Regulaminu, poniższym pojęciom nadaje się znaczenie wskazane
w słowniczku:

 • BOK – Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;
 • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221c.
 • Konto Klienta lub Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu.
 • Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta z serwisu love polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Towarów, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki przez okres nie dłuższy niż 21 dni.
 • Newsletter – usługa elektroniczna dystrybucyjna świadczona przez usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletteru zawierającego informacje
  o produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym i stacjonarnym.
 • Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta. Każdorazowe utworzenie/zmiana Loginu wymaga potwierdzenia adresu
  e-mail Klienta, poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny wysyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Osoba odpowiedzialna – rozumie się przez to podmiot będący sprzedawcą;
 • Regulamin lub Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów, w tym dokonywania płatności. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 • Opinie – oznaczają (nieweryfikowalne przez Sprzedawcę) zamieszczone w Serwisie przez Klienta: oceny, recenzje, komentarze, wypowiedzi, poglądy lub jakiekolwiek informacje zawierające subiektywną opinię Klienta o produktach i usługach oferowanych i publikowanych w Serwisie. Opinie mogą odnosić się w szczególności do właściwości produktów, ich zastosowania, składu lub wydajności.
 • Sklep – platforma sprzedaży Towarów lub świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem wilczajagoda.love
 • Sprzedawca lub Spółka – Wilcza Jagoda sp z o.o. z siedzibą Zbydniowie, 32-741 Zbydniów 1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713110, numer NIP: 8681970317, REGON: 0000713110,
  o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Towar – przedmioty będące rzeczą (towarem) sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta pod warunkiem zapłaty Ceny. Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta zgodnie z przedłożoną przez niego specyfikacją lub opracowaną w oparciu o jego wymagania, w zależności od aktualnego asortymentu prezentowanego w ramach Sklepu;
 • Umowa Sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
  w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. jest w szczególności zawierana
  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Umowa sprzedaży zawiera zastrzeżenie własności, o którym mowa w art. 589 kodeksu cywilnego.
 • Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.§ 2 Informacje ogólne
 1. Niniejszy Regulamin normuje kwestie związane z korzystaniem ze Sklepu oraz jego poszczególnych funkcjonalności i skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców.
 2. W celu korzystania ze Sklepu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione minimalne wymagania techniczne, określone w ust. 3.
 3. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1)  urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową kazdego typu

2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3) włączona obsługa plików cookies,

4) zainstalowany program FlashPlayer.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.3

§ 3. Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy:  Wilcza Jagoda sp z o.o. z siedzibą Zbydniowie, 32-741 Zbydniów 1a

2) Adres e-mail Sprzedawcy: e-mail: biuro@wilczajagoda.love

3) Numer telefonu Sprzedawcy: tel. +48 519533167,

4) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy  34 1140 2004 0000 3402 7750 0162

5) Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 15.00§

§ 4. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1)  zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2) wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

3) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

(Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia)

4) kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”
oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5)wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 5. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1)  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

2)   Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

3) Odbiór osobisty dostępny pod adresem firmy – po wcześniejszym umówieniu się.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatność przy odbiorze,

2) Płatność za pobraniem,

3)Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

4) Płatności elektroniczne,

5) Płatność kartą płatniczą,

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 6. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.Towar  jest wysyłany:

1) po opłaceniu zamówienia – w terminie od 1 do 5 dni roboczych od wpływu wpłaty na konto Sprzedawcy,

2)  w  przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – w terminie od 1 do do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, o której mowa w ust. 4.

 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
  i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3) płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 2), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 3. Dostawa za granicę jest możliwa tylko dla płatności uregulowanych w złotówkach oraz po wcześniejszym kontakcie w celu omówienia szczegółów.

§  7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin określony w ust.1 jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Towaru, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym
  z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres
  e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe, (wzór w załączeniu do niniejszego regulaminu).
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
 9. Sklep dokona zwrotu zapłaty poniesionej przez konsumenta płatności w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 10. Skutki odstąpienia od Umowy:

1)W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2)W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać
  w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
  z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Cały katalog wyjątków od prawa odstąpienia od umowy określa art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

§ 8. Reklamacja i gwarancja

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu jest zależny od producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów będących Konsumentami oraz Klientów będących przedsiębiorcami na prawach Konsumenta za sprzedany Produkt są określone w przepisach prawa, tj. odpowiednio:
  • w przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2022 roku (reklamacja Produktu na podstawie rękojmi);
  • w przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a Ustawy o Prawach Konsumenta i następne (reklamacja Produktu na podstawie niezgodności z umową).
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem pozostałych Klientów, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży, bez wad.
 5. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14dni.

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706),
   z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
   o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1706),
   z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10. Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania, w związku
  z realizacją Zamówienia, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. W wypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych osobowych, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie Sklepu.

§ 11. Postanowienia końcowe

 Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

1) zmiany przepisów prawa,

2)zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, rodo, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Załącznik do regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.